Een klacht indienen

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over een organisatie die aangesloten is bij deze website en die betrekking heeft op de terugvoerplicht door vervoerders? Deze ontvangen wij bij voorkeur schriftelijk per post of via onderstaand faxnummer. Vermeld bij uw correspondentie duidelijk dat het om een klacht gaat.

Stuur uw klacht naar:

Koninklijke Marechaussee
District Schiphol
Brigade Vreemdelingen Zaken
Afdeling VI&A t.a.v. bureau Afhandeling Inadmissible
Betreft: Klacht
MPC 51 B
Postbus 7577
1118 ZH Schiphol

Fax: 020 603 96 31

Inhoud klachtbrief

Een schriftelijke klacht bevat tenminste:

  • naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van de klacht
  • handtekening van de indiener

Formele procedure

Voor schriftelijke klachten die aan bovenstaande vereisten voldoen is er een formele procedure. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.

  • Iemand die niet betrokken was bij datgene waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
  • Zowel de klager als de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft dit niet te willen of de klacht kennelijk ongegrond is.

Als u uw telefoonnummer vermeldt (geen verplichting), zijn wij beter in staat bij u nadere informatie in te winnen en eventuele onduidelijkheden weg te nemen.

De klacht dient in principe binnen zes weken te zijn afgehandeld.