De factuur

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

De factuur

De vervoerder ontvangt pas een factuur als alle mogelijke kosten die verband houden met de aan de vervoerder opgelegde terugvoerplicht zijn vastgesteld.

Op elke factuur die de vervoerder ontvangt staat het nummer van de removal order / aanwijzing terugvoerplicht rederij waarmee de terugvoerplicht is bevestigd. Bovendien zijn kopie├źn bijgevoegd van de relevante stukken ter onderbouwing van de in de factuur genoemde kostenposten (de zogeheten onderliggende stukken).

Voornemen

De vervoerder ontvangt voorafgaand aan de factuur een voornemen. Dit voornemen bestaat uit een kostenoverzicht, de relevante stukken ter onderbouwing van de kosten en een motivering voor het in rekening brengen van de kosten. De vervoerder krijgt vervolgens vier weken de gelegenheid zijn zienswijze op het voornemen te geven. Met zijn zienswijze kan de vervoerder eventueel aangeven dat de voorgenomen factuur steunt op gegevens die onvolledig en/of onjuist zijn. Het geven van een zienswijze is niet verplicht. De vervoerder behoudt altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Bezwaar

Als de vervoerder het niet eens is met de factuur kan hij bezwaar maken. Een gemotiveerd bezwaarschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de factuur te zijn ingediend. De indiener van het bezwaar dient een kopie van de factuur bij het bezwaarschrift te voegen. Meer details over het indienen van bezwaar staan op de factuur.

Rekenvoorbeelden

Zie ook de rekenvoorbeelden voor meer inzicht in de facturering en de verdeling van de kosten over de verschillende betrokken overheidsdiensten.