De makers van deze site

Over ons

Terugvoerplicht.nl is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Zeehavenpolitie.

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee is op de luchthavens en in de zeehavens belast met grenstoezicht. Personen die het Schengengebied via Nederland willen in- of uitreizen passeren een grensdoorlaatpost en ondergaan een grenscontrole. De marechaussee richt zich onder andere op de inspectie van reisdocumenten. Maar de reiziger moet desgevraagd ook kunnen aantonen over voldoende middelen van bestaan te beschikken om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Wanneer een reiziger niet voldoet aan de voorwaarden van toegang tot het Schengengebied, zal de marechaussee de toegang weigeren.

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering neemt de DT&V het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. In het kader van de terugvoerplicht is de DT&V onder andere verantwoordelijk voor aanvragen van vervangende reisdocumenten en diverse onderzoeken. De DT&V verzamelt bovendien de gegevens, waaronder de kosten die gemaakt zijn door de diverse ketenpartners (DT&V, Koninklijke Marechaussee, ZHP, DJI) per vreemdeling, en stelt kostenoverzichten op. In het proces rond de terugvoerplicht controleert en analyseert de DT&V de kostenoverzichten. Daarbij stelt de DT&V de facturen op en verzendt deze. Als de vervoerder in bezwaar gaat, dan beslist de DT&V daarop. De betaling geschiedt aan de DT&V, die vervolgens doorbetaalt aan de ketenpartners volgens de in rekening gebrachte kosten per ketenpartner. De DT&V ontvangt een bedrag van maximaal 500,- euro per vreemdeling voor de geleverde diensten (administratiekosten).

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Bij beroep pleiten de IND-procesvertegenwoordigers voor de ketenpartners.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) zorgt namens de minister van Justitie en Veiligheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen. DJI plaatst aan de grens geweigerde vreemdelingen in een grenslogies. Het is de taak van DJI deze vreemdelingen beschikbaar te houden voor vertrek uit Nederland.

Zeehavenpolitie

In de Rotterdamse haven is de Zeehavenpolitie belast met onder andere het grenstoezicht. De Zeehavenpolitie controleert alle schepen die Rotterdam binnenkomen of verlaten. Vreemdelingen die het Schengengebied via Nederland willen in- of uitreizen kunnen dit doen via de grensdoorlaatpost Rotterdam-Havens en ondergaan een grenscontrole. Wanneer een vreemdeling niet voldoet aan de voorwaarden van toegang om het Schengengebied in te reizen, zal de Zeehavenpolitie de toegang weigeren.