Boekingsverzoek

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Boekingsverzoek

Met een boekingsverzoek verzoekt de Koninklijke Marechaussee de vervoerder een vlucht te boeken voor de in de removal order benoemde vreemdeling.

Een boekingsverzoek wordt altijd voorafgegaan door een removal order. Met het boekingsverzoek geeft de marechaussee gevolg aan de in de removal order gelegde claim op de vervoerder.

In het boekingsverzoek worden in ieder geval de volgende punten vastgelegd:

 • De bestemming van de terugreis.
 • Vanaf welke datum een vlucht geboekt kan worden (dit is de gewenste terugvervoerdatum).
 • Of de vreemdeling een reisdocument heeft en zo ja, welk.
 • Een advies over het al dan niet begeleid vervoeren van de vreemdeling.
 • Het aantal escorts dat de Koninklijke Marechaussee adviseert in te zetten.
 • Een uiterste datum waarop de marechaussee een reactie van de vervoerder verwacht over de volgende onderwerpen:
  • De vluchtgegevens van de vlucht waarmee de vervoerder de vreemdeling wil vervoeren.
  • (Indien van toepassing) de keuze van de begeleiding van de vreemdeling.
  • (Indien van toepassing) de reden(en) waarom de vervoerder niet in staat is om de gevraagde gegevens door te geven.

Het streven is het boekingsverzoek een schriftelijke weergave te laten zijn van overleg tussen marechaussee en de vervoerder.

Actie vervoerder

De vervoerder boekt een vlucht volgens de aanwijzingen in het boekingsverzoek. Het streven is dat de vreemdeling binnen 48 uur na de in het boekingsverzoek vermelde gewenste terugvervoerdatum het land verlaat.

Kosten

De vervoerder krijgt 48 uur de tijd na de in het boekingsverzoek vermelde gewenste terugvervoerdatum (zie voorbeeld hieronder) om de vreemdeling terug te vervoeren.

Detail van boekingsverzoek met daarin gewenste terugvoerdatum


Aan de vervoerder die de vreemdeling binnen 48 uur na de in het boekingsverzoek vermelde gewenste terugvervoerdatum terugvervoert, worden geen verblijfskosten doorberekend. Als de vervoerder gebruikt maakt van escorts van de Koninklijke Marechaussee worden deze kosten altijd in rekening gebracht.

Lukt het de vervoerder niet de vreemdeling binnen 48 uur na de in het boekingsverzoek vermelde gewenste terugvervoerdatum te vervoeren, dan kan de Nederlandse staat de gemaakte kosten voor deze persoon op de vervoerder verhalen.

Bijzonderheden

Vlucht boeken niet mogelijk

Als de vervoerder niet kan voldoen aan het boekingsverzoek laat deze dit zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk op de op het boekingsverzoek aangegeven datum – schriftelijk, met redenen omkleed en met onderbouwing van documentatie, aan de Koninklijke Marechaussee weten. De marechaussee stuurt vervolgens op een later tijdstip een opvolgend boekingsverzoek, met daarin de nieuwe gewenste vluchtdatum en andere relevante informatie.

Escortering vreemdeling

De marechaussee maakt voor iedere geweigerde vreemdeling een risicoanalyse. Aan de hand van deze analyse adviseert het de vreemdeling al dan niet te laten begeleiden op zijn terugreis. Het advies van de marechaussee staat in het boekingsverzoek, inclusief het aantal escorts dat voor de begeleiding ingezet zal worden. De kosten van inzet van escorts door de Koninklijke Marechaussee komen voor rekening van de vervoerder.

NB Het staat de vervoerder vrij zelf escortering van de vreemdeling te organiseren of er voor te kiezen de vreemdeling onbegeleid te laten reizen. Als de vervoerder er voor kiest een vreemdeling zelf te begeleiden of onbegeleid te laten reizen en de uitreis mislukt door het gedrag van de vreemdeling, dan worden kosten die hierdoor ontstaan bij de vervoerder in rekening gebracht.

Vervangend reisdocument aanvragen

Als het land van bestemming de vreemdeling niet accepteert op een guiding letter of covering letter, kan de vervoerder de marechaussee in een schriftelijke reactie verzoeken een vervangend reisdocument aan te vragen. De marechaussee speelt dit verzoek vervolgens door naar de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De kosten van het aanvragen van vervangende reisdocumenten komen voor rekening van de vervoerder.

NB Het staat de vervoerder vrij zelf een vervangend reisdocument aan te vragen bij de authoriteiten van het land van herkomst van de vreemdeling.

Guiding of covering letter

Aan het afgeven van een guiding of covering letter zijn geen kosten verbonden.

Mogelijke volgende stap in het proces